ယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ံုးကို ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ဇူလိုင္ လ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည့္ ယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုး အပါအ၀င္ ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ံုးမွာ ေလး႐ံုး အထိ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံရေနာင္းျမိဳ႕ စဖန္ဖလားရပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရေနာင္းယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံးတြင္၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ ေန႔အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ဳိးသား ၁၃၄၆ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၉၉၂ ဦး စုစုေပါင္း ၂၃၃၈ ဦးတုိ႔ကုိ ယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ အဆုိပါ႐ုံးသစ္မွ တစ္ရက္လွ်င္ ယာယီျမန္မာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ၈၀၀ ခန္႔ထုတ္ ေပးႏုိင္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပး႐ုံးကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အတြက္ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ယူႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္၍ သြားေရာက္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့၍ ကုန္က်မႈမ်ားစြာ သက္သာသြားသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းရွိ ေကာ့ေသာင္းယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုး အေနျဖင့္ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ အထိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၃၂၀၂၉ ဦးအား ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ႐ံုးတြင္လည္း အဆိုပါေန႔ အထိ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္ မွတ္ ၂၇၅၇၆ အားထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျမ၀တီ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ံုးတြင္လည္း ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ၆၁၂၆၁ ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ ေန႔အထိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ဦးေရ ၁၂၃၂၀၄ ဦးအား ယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

၁၀-၇-၂၀၀၉ မွ ၁၁-၇-၂၀၁၀ အထိ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈ အေျခအေန

ၿမိဳ႕
က်ား

ေပါင္း
တာခ်ီလိတ္
၁၃၁၂၆
၁၄၄၅၀
၂၇၅၇၆
ျမ၀တီ
၃၃၄၁၉
၂၇၈၄၂
၆၁၂၆၁
ေကာ့ေသာင္း
၁၇၀၉၃
၁၄၉၃၆
၃၂၀၂၉
ရေနာင္း
၁၃၄၆ ၉၉၂
၂၃၃၈
စုစုေပါင္း
၆၄၉၈၄
၅၈၂၂၀
၁၂၃၂၀၄


Credit : Weekly Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License