ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တည္ရွိေသာ ဒီေရေတာဧရိယာမ်ားမွာ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ အျမန္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (IUCN)က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ ဒီေရေတာမ်ိဳးစိတ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Sonneratia Griffithii ႏွင့္ Bruguiera Hainesii တုိ႕ႏွစ္မ်ိဳးကုိ မၾကာမီကပင္ ႏုိင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေသာ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္အနီေရာင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ပထမမ်ိဳးစိတ္သည္ အိႏိၵယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရၿပီး ဒုတိယမ်ိဳးစိတ္ကုိမူ အင္ဒုိနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္စပ္ေနရာမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီေရေတာမ်ားကုိ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚႏွင့္ ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္းရွိ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္စပ္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရသည္။ ဒီေရေတာမ်ားသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕လာပါက တံတုိင္းသဖြယ္ ကာရံေပးႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ခဲ့စဥ္က ဒီေရေတာဧရိယာထူထပ္စြာ က်န္ရွိေသာေနရာမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အသက္ခ်မ္းသာရာရခဲ့ၾကသည္မွာ သာဓကပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီေရေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေရးကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၀ုိင္း၀န္းထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးဒီေရေတာျဖစ္သည့္ မိန္းမလွကၽြန္းႏွင့္ ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္းတုိ႕တြင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

source : planet
 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License