ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိသစ္ေတာ ဖံုးလႊမ္းမႈဧရိယာမွာ ႏိုင္ငံဧရိ ယာ ၄၆ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က သဘာ၀သစ္ေတာ ဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာမွာ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအရ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာမွာ ၄၆ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
     ယခုလက္ရွိ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရတိုးတက္ မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္အတူ သဘာ၀သစ္ေတာႀကီးမ်ားမွ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာရၿပီး ႏိုင္ငံ၏သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာ ေလ်ာ့က်လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
     "ေနာက္ဆံုး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈဟာ အရင္တုန္းကနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ေလ်ာ့လာပါတယ္။ လူဦးေရတိုးတက္ မ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် သစ္ေတာ သယံဇာတေတြကို ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ မ်ားလာလို႔ သစ္ေတာဧရိယာေတြ ေလ်ာ့လာတယ္။ ဒါဟာ လူဦးေရထူ ထပ္တဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ၾကံဳေနရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းေတြ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းေတြ တည္ေထာင္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ျပဳၿပီးေတာ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္"ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာပါသည္။
     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ သစ္ေတာမ်ား၏အရည္အေသြး က်ဆင္းလာေသာေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္သည့္ေတာမ်ားမွ သစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္ သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္သို႔  ေရာက္ရွိသြားသည ့္ဧရိယာမွာ ႏွစ္စဥ္ဧက ၁ သန္းခန္႔ရွိသည္။
      ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ပမာဏ တိုးတက္လာေစရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္း ၇၄၇၀၉၄ ဧက စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိက ကြၽန္းစိုက္ ခင္း ၁၄၀၆၄၉၊ ပုဂၢလိက သစ္မာ မ်ဳိးစံု ၄၀၉၉၅ ဧကႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ ၁၁၅၂၀၇ ဒသမ ၇၄ ဧက တို႔ကို တည္ေထာင္ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
     "သက္ရွိ သတၱ၀ါဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲေတြရွင္သန္ဖို႔နဲ႔ ရာသီဥတုမွ်တေစဖို႔အတြက္ သဘာ၀သစ္ေတာေတြက အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ က ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သစ္ေတာေတြကို သစ္ေတာဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္"ဟု တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
      ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမူ၀ါဒ တို႔ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ ၃၀ အမ်ဳိးသား သစ္ေတာက႑ ပင္မ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲကာ အဖိုးတန္သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိသည္။
Credit : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License