ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေနာင္တြင္ သက္တမ္းရင့္ေလယာဥ္မ်ားအား ၁၀ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လဲလွယ္ႏိုင္ေရးကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ အထိ ခရီးသည္ကိုးဦးဆံ့ဂ်ိဳးျဖဴေလယာဥ္၊  ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ အထိ ခရီး သည္ ၄၄ ဦးဆံ့ ဗိုင္းေကာင့္၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္အထိခရီး သည္ ၂၀ ဦးဆံ့တြင္ ေအာ္တာ ေလယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ခရီးသည္  ၄၄ ဦးဆံ့ေဖာ္ကာ F 27၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ခရီးသည္ ၈၅ ဦးဆံ့ေဖာ္ကာ F28 ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ခရီးသည္ ၄၄ ဦးဆံ့ ATR42 ေလယာဥ္ႏွင့္ခရီးသည္ ၇၀ ဦးဆံ့ ATR 72 ေလယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳေျပးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ သက္တမ္းၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည့္ ေဖာ္ကာ F 27 ေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အသစ္၀ယ္ယူခဲ့သည့္ MA 60  ေလယာဥ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွစ၍ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ေျပးဆြဲသည့္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳပ်ံသန္းသကဲ့သို႔ ေနာင္တြင္လည္း သက္တမ္းရင့္ ေလယာဥ္မ်ားအား ၁၀ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လဲလွယ္ႏိုင္ ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Credit : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License