အပူပိုင္းေဒသသည္ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံနယ္ေျမဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးရွိၿပီး ယခင္က သစ္ေတာမ်ား ထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၁ ရာစုမွစတင္၍ ထင္းရရွိေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ားကို အမ်ားအျပားခုတ္လွဲခဲ့ရာမွ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

    ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အပူပိုင္းေဒသ၌ ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (ေအာက္ပိုင္း) တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
    မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး(ေအာက္ပိုင္း) ေဒသမ်ား၌ လူဦးေရသိပ္သည္းလာမႈႏွင့္အတူ စိုက္ပ်ဳိးေျမတိုးခ်ဲ႕လာမႈ၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လာမႈႏွင့္ ေလာင္စာအျဖစ္ ထင္းရရွိေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ား အမ်ားအျပား ခုတ္လွဲလာမႈတို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
    အဆိုပါေဒသတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား အနက္သိုးေမြးျမဴမႈ ၉၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆိတ္ေမြးျမဴမႈ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကြၽဲႏြားေမြးျမဴမႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ရွိၿပီး ေမြးျမဴေရး တိရစၦာန္အေရအတြက္ တိုးတက္မ်ား ျပားလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမက္ႏွင့္အျခား အပင္အမ်ဳိးမ်ဳိး စားသံုးမႈမ်ားလာျခင္း၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ ျပန္လည္ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ အပင္မ်ားကို တိရစၦာန္မ်ား နင္းေခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား လည္းရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

     အပူပိုင္းေဒသမွာ မိုးနည္းေရ ရွားရပ္၀န္း (သို႔မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မိုးနည္းေရရွား ရပ္၀န္း၌ပါ၀င္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်မိုးရြာသြန္းမႈမွာ ၁၀၀၀ မီလီမီတာေအာက္တြင္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
   အပူပိုင္း ေဒသနယ္နိမိတ္မ်ား တြင္ ေျခာက္ေသြ႕အပူပိုင္းအပင္ပု၊ အပင္ျပတ္၊ ဆာဗားနားအပင္မ်ား၊ ျမက္မ်ားႏွင့္ရြက္ေၾကြပင္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ယခုအခါ အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္း စိုေျပေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ သစ္ေတာျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

    အပူပိုင္းေဒသသည္ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံနယ္ေျမဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးရွိၿပီး ယခင္က သစ္ေတာမ်ား ထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၁ ရာစုမွစတင္၍ ထင္းရရွိေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ားကို အမ်ားအျပားခုတ္လွဲခဲ့ရာမွ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
    ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အပူပိုင္းေဒသ၌ ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (ေအာက္ပိုင္း) တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
   မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး(ေအာက္ပိုင္း) ေဒသမ်ား၌ လူဦးေရသိပ္သည္းလာမႈႏွင့္အတူ စိုက္ပ်ဳိးေျမတိုးခ်ဲ႕လာမႈ၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လာမႈႏွင့္ ေလာင္စာအျဖစ္ ထင္းရရွိေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ား အမ်ားအျပား ခုတ္လွဲလာမႈတို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
    အဆိုပါေဒသတြင္တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား အနက္သိုးေမြးျမဴမႈ ၉၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆိတ္ေမြးျမဴမႈ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကြၽဲႏြားေမြးျမဴမႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ရွိၿပီး ေမြးျမဴေရး တိရစၦာန္အေရအတြက္ တိုးတက္မ်ား ျပားလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမက္ႏွင့္အျခား အပင္အမ်ဳိးမ်ဳိး စားသံုးမႈမ်ားလာျခင္း၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ ျပန္လည္ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ အပင္မ်ားကို တိရစၦာန္မ်ား နင္းေခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား လည္းရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

    အပူပိုင္းေဒသမွာ မိုးနည္းေရ ရွားရပ္၀န္း (သို႔မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မိုးနည္းေရရွား ရပ္၀န္း၌ပါ၀င္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်မိုးရြာသြန္းမႈမွာ ၁၀၀၀ မီလီမီတာေအာက္တြင္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
   အပူပိုင္း ေဒသနယ္နိမိတ္မ်ား တြင္ ေျခာက္ေသြ႕အပူပိုင္းအပင္ပု၊ အပင္ျပတ္၊ ဆာဗားနားအပင္မ်ား၊ ျမက္မ်ားႏွင့္ရြက္ေၾကြပင္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ယခုအခါ အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္း စိုေျပေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ သစ္ေတာျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Source : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License