ျမန္မာ – ကေမၻာဒီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား တုိက္ ႐ိုက္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ေျပးဆဲြေရး အတြက္ သေဘာ တူညီမႈ ရရိွ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ အရ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံ၊ ခရီးသြား က႑ ဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း အရာ ရိွႀကီးမ်ား သည္ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန တုိ႔ ဦးေဆာင္ သည့္ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြး မႈ ရလဒ္ မ်ားကို အျပည့္အစံု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မရိွ ေသာ္လည္း ကေမၻာ ဒီးယား ႏုိင္ငံ၊ Siem Reap ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ပုဂံ၊ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ အၾကား တုိက္႐ိုက္ ေလေၾကာင္း လုိင္း တစ္ခု ေျပးဆဲြေရး ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Siem Reap – ပုဂံ -မႏၲေလး ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ သည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ အတြင္း က်င္းပခဲ့ သည့္ စတုတၳ အႀကိမ္ ေျမာက္ ဧရာ၀တ ီ- ေက်ာက္ဖယား – မဲေခါင္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ (ACMECS) ထိပ္သီး အစည္း အေ၀း ႏွင့္ ပဥၥမ အႀကိမ္ CLMV ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြး မႈမ်ား မွ ျမစ္ဖ်ား ခံလာသည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ကာ ေဒသတြင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္မႈ ကို ရည္ ရြယ္ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တုိက္႐ိုက္ ေလေၾကာင္း ဆက္သြယ္မႈ ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားက သေဘာ တူခဲ့ကာ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆုိင္ရာပူး ေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ မ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Siem Reap မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ လာေရာက္ သည့္ ခရီးသြား ဧည့္ သည္ မ်ားျပား လာေစရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း သိရ သည္။ ျမန္မာ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံ မ်ားသည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ပုဂံႏွင့္ Siem Reap တုိ႔အၾကား sister cities တည္ေထာင္မႈ ဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ သံုး ရပ္ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း သြားလာေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ကိုလည္း လာအို၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္အတူ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိး ခဲ့ေၾကာင္း၊  Siem Reap သို႔ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာ တစ္၀န္းလံုးမွ ခရီး သည္ ၅,၀၀,၀၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ ေလ့ရိွ ေၾကာင္း သိရသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License