ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ျပန္လည္ ဦးေမာ့ လာေသာ္ လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ မ်ား၏ ခရီးသြား က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ မႈကို အမီ လိုက္ရန္ လို အပ္ ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ အတြင္းျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား သားခရီးသည္ ၃,၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ ခဲ့ ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္း ရင္းျမစ္ မ်ားက ဆိုသည္။ အဆိုပါ ပမာဏ သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ႏုိင္ငံ ျခားသား ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈ ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ခရီးသြား ႏွစ္ ျဖစ္သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ က ႏုိင္ငံျခား သား ခရီးသည္ စံခ်ိန္တင္ ၀င္ေရာက္မႈ ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ သြားခဲ့သည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License