စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ပုိးသတ္ေဆးအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေရေနသတၱ၀ါမ်ား၏ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားမႈ ကုိထိခိုက္ႏုိင္ကာ သယံဇာတေလ်ာ့နည္းမႈကုိ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အမႈ ေဆာင္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဟန္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ငါးသယံဇာတေတြဟာ ကုန္းတြင္းေရခ်ဳိပုိင္းမွာျဖစ္ျဖစ္ ပင္လယ္ ပုိင္းမွာျဖစ္ျဖစ္ ဆုတ္ယုတ္ေနတယ္ဆုိတာ အားလုံးကလက္ခံထားပါတယ္။ လူဦးေရကတုိးလာတယ္။ ဖမ္းဆီးမႈကမ်ားလာတယ္။ ငါးဖမ္း နည္းစနစ္သစ္ေတြသုံးၿပီး ဖမ္းဆီးလာၾကတယ္။ ဒီလုိအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ငါးမ်ဳိးျပဳန္းတီးမႈျဖစ္လာပါတယ္။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္လည္း သယံဇာတေလ်ာ့နည္းလာတာလည္းရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီးအသုံးျပဳတဲ့ ပုိးသတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ဒါေတြကသဘာ၀ေရျပင္ကုိ ေရာက္တဲ့အခါမွာ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ငါးေတြေပါက္ဖြားရွင္သန္ႏႈန္းကုိ ေလ်ာ့က်ေစတယ္။ ေရညစ္ညမ္းလာတာေၾကာင့္ ငါးေတြဥ မခ်ႏိုင္တာ၊ မေပါက္ပြားႏုိင္တာ၊ ခ်ၿပီးသားဥေတြပ်က္စီးတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ သယံဇာတေလ်ာ့နည္းရျခင္း ျဖစ္လာရတယ္"ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ငါးပုစြန္ေရေနသက္ရွိ သယံဇာတမ်ား ျပန္လည္တုိးတက္လာရန္အတြက္ သဘာ၀ေရျပင္မ်ားတြင္ ငါးပုစြန္မ်ဳိးစိုက္ထည့္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးသည့္ကိရိယာမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာကလည္း အဆုိပါကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လူဦးေရတုိးတက္လာႏွင့္အမွ် ႏွစ္စဥ္ငါးဖမ္းဆီး ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ မွာလည္းမ်ားျပားလာၿပီး ဖမ္းဆီး ထုတ္လုပ္သည့္ငါးပုစြန္သယံဇာတ မ်ား ျပန္လည္တုိးတက္လာရန္ႏွင့္ ေရရွည္ထုတ္ယူ သုံးစြဲႏုိင္ေရးကုိလည္း ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္မႈပမာဏကုိၾကည့္ပါက ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ေထာင္ေပါင္း ၁၃၀၉ ဒသမ ၈၃ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉-၂၀၁၀တြင္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ေထာင္ ေပါင္း ၃၉၂၁ ဒသမ ၉၇ ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္မႈပမာဏ သုံးဆနီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

Source : news-eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License