အင္းေလးကန္ေရ၏ PHအဆင့္သည္ တျဖည္းျဖည္းျမင့္ တက္ေနသည့္အတြက္ ငါးမ်ိဳးသုန္း မႈအတြက္ စုိး၇ိမ္ေနရေၾကာင္း ပညာ ရွင္မ်ားကဆုိသည္။
ငါးမ်ားရွင္သန္ေပါက္ဖြားမႈအ တြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေရ၏ PH သည္ အဆင့္ ၆ဒသမ၅ မွ ၈ဒသမ ၅အတြင္းျဖစ္ရာ အင္းေလးကန္၏ အျမင့္ဆုံး PH သည္ ၈ဒသမ၉၂ တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးသုန္း မႈအတြက္ စုိးရိမ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အင္းေလးကန္အတြင္းရွိ ငါးမ်ိဳး စိတ္မ်ား မပ ေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ သက္မဲ့ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေရ၊ ေလ၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္ သက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္ ေရေမွာ္၊ ကြၽန္းေမ်ာစသည့္ပတ္ဝန္း က်င္ႏွစ္ခုအား ေကာင္း မြန္သည့္ အေနအထားေရာက္ရွိရန္ ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အင္းေလးကန္အတြင္း ငါးဖမ္းခြင့္ ဧရိယာ ၁၅၆၆၉ဧကႏွင့္ ငါးေမြးကန္ ဧရိယာ ၁၆၆ဒသမ၅၄၆ ဧကရွိၿပီး အင္းေလးကန္အတြင္းစီးဝင္သည့္ ေခ်ာင္း ၄ေခ်ာင္းသည္ ငါးမ်ားေန ထုိင္ေပါက္ဖြားရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တြင္ ငါးမ်ိဳးစိတ္အခ်ိဳ႕သည္ မ်ိဳးသုန္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ ငါးမ်ိဳး စုိက္ထည့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အင္း ေလးကန္တြင္း ငါးမ်ား မ်ိဳးသုန္းလာ ျခင္းသည္ ေရႏွင့္ေရအရည္အေသြး ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ ငါး မ်ား၏ ေနရင္းေဒသမ်ားေပ်ာက္ဆုံး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးစုိင္းေက်ာ္ျမင့္ ၏စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အင္းေလးကန္ေရ ျပင္တြင္ ေရညႇိ၊ ေရေမွာ္၊ ေရေမ်ာ ပင္မ်ားထူးကဲစြာေပါက္ေရာက္သျဖင့္ ကန္သည္ Eutrophication ျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္ ေနေသာေၾကာင့္ ေန႔ အခ်ိန္တြင္ ေရ၌ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ား ၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ အလြန္းနည္းေန တတ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေအာက္စီဂ်င္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေရသတၲဝါမ်ားက ခံႏုိင္ရည္မရွိသျဖင့္ ငါးႏွင့္ေက်ာ႐ုိးမဲ႔ သတၲဝါမ်ား ေသေက်ေစေၾကာင္း၊ ငါးေသဆုံးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရပုပ္န႔ံ ထြက္ေစသကဲ့သုိ႔ စိမ္းျပာေရညႇိမ်ိဳး စိတ္တခ်ိဳ႕ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားလာၿပီး၄င္းတုိ႔မွထြက္ရွိေသာ အဆိပ္ဓာတ္ မ်ားသည္ ေရတြင္ပုိမုိပ်ံ႕ႏွ႔ံလာေစ ေၾကာင္း၊ ေအာ္ဂင္း နစ္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ေရတြင္ ပါဝင္မႈျမင့္မားလာၿပီး ကလုိ ရင္းႏွင့္ ဓာတ္ျပဳကာ ကင္ဆာေရာ ဂါျဖစ္ေစေသာ ကြန္ေပါင္းမ်ားျဖစ္ ေပၚေစေၾကာင္း၊ အင္း ေလး ကန္ သည္ ေရခ်ိဳေရတိမ္ကန္ျဖစ္၍ ေရ ၾကည္လင္မႈေကာင္းသျဖင့္ ေရလႊာ အတြင္း အလင္းေဖာက္မႈျမင့္မားၿပီး အပူခ်ိန္ျခားနားမႈနည္းပါး၍ ေဂဟ စနစ္ထိခုိက္လြယ္ေသာကန္အမ်ိဳး အစား ျဖစ္ေၾကာင္း BANCAမွ ေဒၚၾကဴၾကဴစိန္၏စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။ ”ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ အဓိက ေလ်ာ့က်တာက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ အေပၚမွာသာမက ေရထုညစ္ညမ္းမႈကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အင္းေလးေဒသမွာ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူေတြကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူတာထက္ စည္း႐ုံးေရးအသြင္နဲ႔ ပုိမုိအားထည့္ ေဆာင္ရြက္သြား ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ စုိက္ထည့္တဲ့အခါ မွာလည္း ဆလားဗီးယားငါးမ်ိဳးေတြ ထက္ ငါးၾကင္းငါးမ်ိဳးေတြကုိ ပုိမုိ စုိက္ထည့္ေပးသင့္ပါတယ္။ ငါးဖမ္း ခြင့္လုိင္စင္ထုတ္ေပးတဲ့အခါမွာလည္း ရာသီအလုိက္၊ ေနရာအလုိက္၊ မ်ိဳး စိတ္အလုိက္တားဆီးတဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြထည့္ေပး ေစခ်င္ပါ တယ္” ဟု အင္းေလးကန္ေဘးမဲ့ေတာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးမ်ိဳးႏုိင္က အႀကံ ျပဳေျပာသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License