အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ PTI သတင္း ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ မ်ားအရ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ တြင္ ပ်ံသန္း လ်က္ ရွိသည့္ ေလ ေၾကာင္း လိုင္း ၅၁ ခု၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ဆန္း စစ္ခ်က္ မွတ္တမ္း ကုိ စာရင္း ေကာက္ယူ ခဲ့ ရာတြင္ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္း ကုိ အခ်ိန္မွန္ သည့္ ေလေၾကာင္း လုိင္း အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္ပ ေလေၾကာင္း လိုင္း ၅၁ ခု အနက္ အခ်ိန္မွန္ ထြက္ခြာမႈ၌ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ ျဖင့္ အမွတ္ျပည့္ ရရွိသည့္ ေလေၾကာင္း လိုင္း ႏွစ္ခု သာရွိၿပီး China Southern ေလ ေၾကာင္းလုိင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္း တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိေလေၾကာင္း လိုင္းႏွစ္ခု ၏ ေနာက္တြင္ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္း က ဆႏၵမဲ ၉၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ၊ ကာတာ ေလေၾကာင္းက ဆႏၵမဲ ၉၆ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ တတိယ၊ ပင္လယ္ ေကြ႕ ေလေၾကာင္း (Gulf Air)က ဆႏၵမဲ ၉၆ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ စတုတၳ ေနရာမွ ရပ္ တည္ လ်က္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ျမန္မာ့ေလ ေၾကာင္းသည္ အခ်ိန္မွန္ ေရာက္ရွိသည့္ ေလေၾကာင္း လုိင္းမ်ား စာရင္းတြင္လည္း အီဂ်စ္ ေလေၾကာင္း၊ ေတာင္အာဖရိက ေလ ေၾကာင္း၊ တာမင္နစ္ စတန္ ေလေၾကာင္း လုိင္းမ်ားႏွင့္ အတူ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ အမွတ္ ျပည့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူ ေလေၾကာင္း လိုင္းမွာမူ perfect 10 စာရင္းႏွင့္ လဲြေခ်ာ္ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License