ျမန္မာ အပါအ၀င္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ecotourism ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြ ရရွိမႈ ျမင့္တက္ရန္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ က ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္အရ ecotourism ျမႇင့္တင္ ရာ တြင္ အာဆီယံ ေဒသ အတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြက္ အဓိက ကူညီ ေထာက္ပံ့ မည္ျဖစ္ၿပီး ေရွး ေဟာင္း သုေတသန sites မ်ားႏွင့္ သမိုင္း၀င္ သာသနိက အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ေရွး ေဟာင္း အေဆာက္အအံု မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံက အဓိက ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ecotourism ျမႇင့္တင္ ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ပုိမို ေကာင္းမြန္ လာၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္း အေလးထား ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စလံုးရွိ ျမစ္မ်ား အတြင္း ေနထုိင္ေသာ ေရေန သတၱ၀ါမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ကိုလည္း အိႏိၵယ အစုိးရက ကူညီ မည္ျဖစ္သည္။ ပုဂံ- ေညာင္ဦး ေဒသရွိ အာနႏၵာ ဘုရားျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ အတြက္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံက ကူညီမည့္ အစီအစဥ္ကုိ လည္း မၾကာ ေသးမီက လက္မွတ္ ေရးထုိး ခဲ့သည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License