ပုဂံရွိ နာမည္ႀကီး ဘုရားငါးဆူတြင္ အဆင့္ျမင့္သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို မဟာမဲေခါင္ေဒသ ခရီးသြားျပပြဲအမီ တည္ေဆာက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒ဦးသန္းေရႊထံမွသိရသည္။ သန္႔စင္ခန္းတစ္ခုမွာ ဘိုထိုင္အိမ္သာ၊ မ်က္ႏွာသစ္ဖို႔ေဘစင္နဲ႔ အဲ့ဒီအတြက္ေရရဖို႔ အဝီစိတြင္းတစ္တြင္းစီတူးရမယ္၊  အဲ့ဒါေတြအားလံုးကို တစ္လအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရမွာပါဟု ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒ကေျပာသည္။ အဆိုပါသန္႔စင္ခန္း အသံုးျပဳခကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သန္႔စင္ခန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒အေနျဖင့္သာ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဘုရားမ်ားရွိ ဘုရားလူႀကီးမ်ားကိုသာ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရရရွိမႈ၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းဖို႔စသျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ရမယ္။ ဒါေတြအားလုံး စနစ္က်ၿပီဆိုရင္ ဘုရားလူႀကီးကို လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံမွာပါဟု ၄င္းကေျပာသည္။
ပုဂံေဒသခရီးသြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်က္ ၄ ခ်က္တြင္း အဆိုပါသန္႔စင္ခန္း တည္ေဆာက္မႈမွာ ဇုန္အဆင့္ျမင့္မားေရးဆိုသည့္ အခ်က္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ နာမည္ႀကီးဘုရားမ်ားျဖစ္သည့္ ဗူးဘုရား၊ ေလာကနႏၵာ၊ အာနႏၵာ၊ ေရႊစည္းခံုအစရွိေသာ နာမည္ႀကီးေစတီတို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အဆင့္ျမင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License