ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အပင္မ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို အေရးယူရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ကာ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား တိုးျမႇင့္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေျပာျပခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ သစ္ေတာဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္သြားႏုိင္ရန္ လတ္တေလာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းက စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ဒီေရေတာႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကြန္ရက္၏ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ထုိဥပေဒႏွစ္ခုတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဥပေဒပါ အခ်ဳိ႕စကားရပ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ စကားရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကိုပါ တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေျပာျပခဲ့သည္။ “ဒဏ္ေၾကးေတြကို တိုးမယ္ဆိုတာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒဏ္ေၾကးက ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေရာင္းရေငြထက္ နည္းေနတာကေန ဒဏ္ေၾကးတိုးလုိက္ေတာ့ ပိုထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ ပိုလုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရန္ အမ်ားဆံုးဖမ္းဆီးၾကေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားမွာ က်ား၊ ဆင္၊ ေတာဆိတ္၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ ေခ်၊ ကုန္းလိပ္၊ ေတာဝက္၊ ေျမြအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေတာက္တဲ့၊ ေတာင္ဆိတ္၊ အင္းက်ား၊ ဝက္ဝံ၊ ဘြတ္ငွက္ စသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License