ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ႐ံုးခြဲငါးခုကို ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ ငါးေနရာမွာ Samut Rrakam တြင္ တစ္႐ံုး၊ Samut Sakorn တြင္ ႐ံုးႏွစ္႐ံုး၊ ခ်င္း႐ိုင္တြင္ တစ္႐ံုးႏွင့္ ရေနာင္းတြင္ တစ္႐ံုးတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးျမင့္သိန္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ထိုင္းႏုိင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္မည့္ အလုပ္သမားသစ္မ်ားကို နယ္စပ္သံုးေနရာအျပင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေစလႊတ္ၾကေရးအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္ရွင္/ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လူမႈဖူလံုေရး ထည့္၀င္ေၾကး ေပးသြင္းေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစာခ်ဳပ္ဆိုေရးႏွင့္ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုေရးတုိ႔ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License