ျပည္ပဧည့္သည္မ်ား အတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ေျဖ ၾကား ေပးႏုိင္မည့္ အလိုအေလ်ာက္ ေျဖၾကား စက္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ မွစတင္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီး႒ာနတြင္ တပ္ ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
၂၄ နာရီလံုး ဖြင့္ေပးထားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဓိက အားျဖင့္ ရန္ကုန္၊  ေန ျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ ေတာင္ႀကီး မွ ဟုိတယ္ခရီးႏွင့္ ဆုိင္ေသာဌာနဆုိင္ ရာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ထည့္သြင္း ေျဖၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ စက္မ်ဳိးမ်ားကို  တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ သြားရန္ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ သိလိုသူမ်ား သည္ ဖုန္း-၀၆၇-၄၀၆၀၆၁သုိ႔ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ ေၾကာင္းသိရသည္။

source : The Myanmar Post

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License