အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္ (ADB) ၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္ (ADB) တို႔ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ အဆိုပါဘဏ္မွ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားက လာေရာက္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ လမ္းမ်ား၏ အေနအထားမ်ား၊ လက္ေတြ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ “စီမံကိန္းအရေတာ့ လက္ေတြ႕မွာ ဦးစားေပး လုပ္ရမယ့္လမ္းေတြကို အရင္ဆံုးလုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လမ္းတံတားဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယခင္က အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License