ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳထားေသာ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္တစ္လံုးမွ ႏိုင္ငံျခားသား အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအား စတင္အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီႏိုင္ငံျခားသားကို ဗီဇာသက္တမ္း ထပ္မေပးေတာ့ပါဘူး။ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခုလိုအေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ယင္းကဆိုသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူမႈ မျပဳလုပ္မီ ဇြန္လအတြင္းက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဟိုတယ္မ်ားမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳထားေသာ ဟိုတယ္မ်ားအား လိုက္နာရမည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ (၅) ရပ္ႏွင့္ ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရွိပါက နည္းလမ္း (၇) ခု ျဖင့္ အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကေျပာၾကားခဲ့ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဟိုတယ္မ်ား၏ Standard အခန္းမ်ားအားအေမရိကန္ေဒၚလာ  ၁၅၀ အထက္ မေက်ာ္လြန္ရန္ ဟို တယ္/ခရီးဌာနမွ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဟိုတယ္သည္ ယင္းအခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူမႈျပဳ လုပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းကေျပာသည္။

“Standard အခန္းကို ဒီေစ်းထက္ မတက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ဒီႏိုင္ငံရဲ႕စည္းကမ္းကို လိုက္နာရမယ္ေလ။ မလိုက္နာရင္ သူ႔မွာအျပစ္ရွိတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MHA) မွ ဥကၠ႒ ဦးရန္၀င္းကဆို သည္။
ယဥ္ယဥ္လွ

Source : The Myanmar Post

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License