ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဟိုတယ္ဧည့္ ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္း ၇ မ်ဳိးအား သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အဆုိပါသင္တန္းမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာန၏ၾကီးၾကပ္မႈ၊ ၿမန္မာ့ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဦးေဆာင္မႈၿဖင့္ Star Resources ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ၿဖစ္သည္။ သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ- ဧည့္ၾကိဳလုပ္ငန္းသင္တန္း အဆင့္ (၁ )၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း အဆင့္(၁ )၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈသင္တန္း၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ ေလယာဥ္ေမာင္း/မယ္သင္တန္း၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္းအဆင့္(၁)၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ အစားအစာ ခ်က္ၿပဳတ္နည္း သင္တန္း အဆင့္(၁)တို႔အား သင္ၾကားသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းမ်ားအားေအာက္တုိဘာ၁၅ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ၁၇ရက္အထိ သင္ၾကားမည္ၿဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ဒုတိယႏွစ္၊ဘြဲ႕ရမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနၿဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား အမွတ္ ၂၆၇၊ အခန္း ၃၀၂၊ ၿပည္လမ္း ေၿမနီကုန္း ရုိးမဘဏ္အနီး စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ထုတ္ယူ၍ ဓါတ္ပံု ၁ပံု၊ ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္အထား မိတၳဴတို႔ၿဖင့္ပူးတြဲတင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း 01-523200 ၊ 523623 ႏွင့္ 09 – 5020302 တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏုိင္သည္။
Source : Popular News 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License