ကမၻာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္း (World Tourism Organization- W.T.O) ၏ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ထားခ်က္အရ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလုံး ခရီးသြားလာသူ ဦးေရ သန္း ၉၈ဝ ရွိၿပီး ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခရီးသြားလာသူ ဦးေရသန္း ၁၈ဝဝ ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ ဝင္ေငြ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၇ဝဝ ေက်ာ္အထိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကိုလည္း အဆုိပါ ကမၻာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၂၃၅သန္း ရရွိ ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တစ္ ကမၻာလုံး ဂ်ီဒီပီ၌ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ ခဲ့ သည့္ အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ ျပည္ပ ပုိ႔ကုန္ တန္ဖုိး၏ ၃ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိေနေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွာ စီးပြားေရးက႑၌ အႀကီးမားဆုံးႏွင့္ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားစြာျဖင့္ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေနေသာ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ႀကီး၏ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ တီလတ္ရီ ဖာအီ Dr. Taleb Rifai ၏ ခရီးစဥ္က ရရွိခဲ့သည့္ အက်ဳိးရလဒ္ အျဖစ္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကုလ သမဂၢ ကမၻာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အဖြဲ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအား ကမၻာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ႀကီး၏ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္က ၎၏ ခရီးစဥ္တြင္ ေတြ႕ဆုံ ဂါရဝျပဳ ခဲ့ရာ၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလားအလာ မ်ားသည္ အားသာ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿပီးစုံေနသည္  ကို ေထာက္ခံေျပာဆုိခဲ့သည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း Tourism သည္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ေနသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အက်ဳိး သက္ေရာက္ မႈမ်ားျပားစြာ ရရွိ ေနသျဖင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္သည့္ အျပင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္ အလမ္း မ်ားကို တုိးတက္ေစသည္ သာမက ႏုိင္ငံျခား ဝင္ေငြမ်ား ပုိမုိရရွိ ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္း မ်ားရွာေဖြေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ မ်ားအတြက္ အလြန္ အေရးပါလ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကုိ မီးခုိးမထြက္ေသာ စက္႐ုံဟု တင္စား ထားသည့္ အျပင္ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူ သုံးစြဲျခင္း မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံ သားတုိ႔၏ ဝင္ေငြကုိ တိုက္႐ုိက္ သာမက သြယ္ဝုိက္၍ တုိးတက္ ေစသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ထုိင္း ႏုိင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ် ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ၁၂ သန္း၊ စင္ကာပူနိင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ၅ သန္းႏွင့္ မေလး ရွား ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ၃ သန္း အသီးသီး ရရွိခဲ့ မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြ တုိးတက္ ရရွိေနသည္။
ခရီးသြား လုပ္ငန္း Tourism သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ Service ေပးရေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ အျခား လုပ္ငန္း ဌာနမ်ား ႏွင့္ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ရေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ ရရွိေနေသာ ဝင္ေငြသည္ပင္လွ်င္ ဟုိတယ္၊ မုိတယ္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ ယမကာ၊ ႐ိုးရာ အက၊ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈ၊ ေဒသ ထြက္ကုန္ ပစၥည္း အမွတ္တရ အေရာင္းဆုိင္၊ ေဒသထြက္ ႐ုိးရာ အစားအစာ အစရွိသည့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ လာပါက ေဒသခံ လုပ္သား ျပည္သူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္္ အစုိးရသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ခရီးသြား လုပ္ငန္း တုိးတက္ေစရန္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ က လည္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္အျပင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၌ ပုဂၢလိက က႑ ပါဝင္ လာခဲ့မႈ အေပၚတြင္ လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက တြန္းအား ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကုိ ျမန္မာ့ ခရီးသြားႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ဆုိင္ရာ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ သျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြ ရရွိခဲ့သည္။ ျမန္ မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ဦးေရ ၄၁၆၃၄၄ ရွိခဲ့ၿပီး ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ ၈၄ သန္း ရရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၌ ကမၻာ လွည့္ ခရီးသည္ ဦးေရ ၇၉၁၅ဝ၅ ထိ လာေရာက္ ၾကသျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန အေနျဖင့္ အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅၄ သန္း ရရွိခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ဦးေရ ၈၁၆၃၆၉ လာေရာက္ ခဲ့၍ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁၉ သန္း ဝင္ေငြ ရရွိခဲ့သည္။
ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ မီးခိုး မထြက္ေသာ စက္႐ုံဟု တင္စား ထားေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ စြမ္းအင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ားဆုံးထဲက အေရးပါသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာ ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေတာ္သုိ႔ ကမၻာ လွည့္ခရီး သည္မ်ား ဝင္ေရာက္ လာမႈ ပိုမုိ တုိးျမင့္ လာေစ ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း  ခရီးသြား လာလည္ ပတ္မႈ ပိုမုိ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ ေစရန္ တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ဦးေဆာင္၍ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ မူဝါဒ မ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္း ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီး ဌာန ၁၃ခု၊ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စား လွွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေရး ေကာ္မတီကုိ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္၌ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႕၏ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၃၇/ ၂ဝ၁၁ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာ၌ ၁၉၉ဝ- ၉၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတုိင္း လက္ရွိ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ၍ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာ ေသာ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အညီ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။
ျမန္မာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ထာဝစဥ္ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေစရန္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကုိ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္ မာ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းရွိ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ သဘာဝ အလွ အပမ်ား၊ သမုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္ မ်ား၊ ေဖာ္ေရြ ပ်ဴငွာ ႐ိုးသားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ စနစ္တက် စီမံ အသုံးျပဳ သင့္သည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အသီးသီး၏ ဝတ္စားဆင္ ယင္မႈ၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း မ်ား၊ ေဒသထြက္ သဘာဝ အသီးအရြက္ အျမစ္ အပြင့္ ေဆးဖက္ဝင္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဥပမာ အားျဖင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္မွ မေရွာ့ရြက္၊ ရွီးဗရီး စသည္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီး ေဒသမွ ပန္းခါးပင္ကဲ့သုိ႔ တုိင္း ရင္းေဆး မ်ား၊ အလားတူ တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ ေတာ ေတာင္မ်ားမွ ရရွိေသာ ေဆးဖက္ဝင္ ပစၥည္း မ်ားသည္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္နိုင္သည္။ လက္ရွိ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္ ေလ့လာ လည္ပတ္ လ်က္ရွိ ေသာ ပုဂံ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမတြင္ ဟုိတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တုိးတက္ လာ ေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာမည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ားအတြက္ ဟုိတယ္ မ်ားကုိ အၿပိဳင္ အဆုိင္ အခန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ၾကျခင္း၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွလည္း ပုဂံဇုန္ ဟုိတယ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဟုိတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂/ ၂ဝ၁၂)ကုိ ပုဂံရွိ ဧရာ ဟုိတယ္၌ ဖြင့္လွစ္ၿပီး Waiter သင္တန္း၊ အစား အေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ သင္တန္း၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္း၊ ဧည့္ႀကိဳ သင္တန္းမ်ား တစ္လၾကာ ဖြင့္လွစ္ ပုိ႔ခ်ခဲ့ရာ ယင္း သင္တန္းသုိ႔ သင္တန္းသား၊ သင္တန္း သူေပါင္း ၂၂ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕၌ ျပင္ဦးလြင္ ေဒသ ဟုိတယ္ ဆုိင္ရာ ဧည့္ဝန္ ေဆာင္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁)ကုိ ဆုလာဘ္ သခင္ ဟုိတယ္၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ယင္းသင္တန္းတြင္ ဧည့္ႀကိဳ သင္တန္း၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း သင္တန္း၊ အစား အစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ ယမကာ ထုတ္လုပ္မႈ သင္တန္း၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ဧည့္ခံ ေကြၽးေမြးမႈသင္တန္းမ်ားကို အဓိကထား သင္ၾကား ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းသင္တန္းသုိ႔ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၂၃၂ ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် ဟုိတယ္အခန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား  ျပည့္စုံရန္ လုိအပ္သည္။ ပုဂံ ေဒသတြင္ ဟုိတယ္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းတူ ဟိုတယ္ဇုန္ အသစ္မ်ား ထပ္မံ ေဖာ္ထုတ္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕က ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၏ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း အင္းေလးကန္၏ အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ ျခမ္း၌ တည္ ရွိေသာ အင္ၾကင္း ကုန္းကုိ ဟုိတယ္ဇုန္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္း အင္းေလးတြင္ အသစ္ေဖာ္ ထုတ္ မည့္ ဟိုတယ္ ဇုန္ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေျမငွားစနစ္ ျဖင့္ ႏွစ္ ၆ဝ ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ျမန္မာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ထာဝစဥ္ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိ ဌာန MICC တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္း အနားကုိ ''ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔၊ ခရီးသြားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စြမ္းအင္ က႑ ေပါင္းစည္းစုိ႔'' Tourism of Sustainable Energy Powering Sustainable Development ဟူေသာ ေဆာင္ ပုဒ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္း အနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္းက တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ရာတြင္ မ်ားျပားလွသည့္ ၾကြယ္ဝမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝ အေမြ အႏွစ္မ်ား၊ စစ္မွန္သည့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ မ်ားႏွင့္ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ တန္ဖုိးထားမႈ မ်ားကုိ ထိေတြ႕ ျမည္းစမ္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္ ေနရာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ထာဝစဥ္ ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ လက္ရွိ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ေစမည့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ သတ္ မွတ္ ေပးၿပီး ပုဂံေဒသရွိ ဟုိတယ္ ဇုန္မ်ား၊  ျပင္ဦးလြင္ ေဒသမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေပးျခင္းအျပင္ အင္းေလးေဒသ ဟုိတယ္ဇုန္ အသစ္ေနရာ၊ ပုပၸါးေဒသ ဟုိတယ္ဇုန္ အသစ္ေနရာ မ်ားကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သို႔ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိင္ ၃ဝ ခန္႔ ကြာေဝးသျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားကုိ ကရင္ျပည္နယ္၏ သဘာဝ အလွအပမ်ား ေပါၾကြယ္ဝေသာ သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ပုိ႔ေပးနိုင္ရန္ ေတာင္ငူေဒသ ဟုိတယ္ဇုန္ အသစ္ တုိးျမႇင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္း ေရးသား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေဆာင္းပါးရွင္- တကၠသိုလ္ ပြင့္သူေအာင္
Source : Myawady

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License