ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္ ဦးစည္သူလြင္က ေျပာၾကား လိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဆီယံအေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မ်ားမွာ- ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ အင္းေလးကန္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ မိန္းမလွကြၽန္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္တို႔ ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါအမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ဦးစည္သူလြင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္  အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္လို ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြ ကို ေတြ႕ရတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ရျခင္းမွာ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား၊ အလြန္အကၽြံ သစ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးမႈ အားနည္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ရွိသည့္အနက္ ထင္းမီးေသြး ေလာင္စာအတြက္ အသံုးျပဳမႈမ်ား သည္လည္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ရွိေနမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းမွာ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိဘဲ လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာ ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္ ဦးဝင္းမ်ဳိးသူက “အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္လို႔ဆိုတာ ဇီဝမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ေနရာပါ။ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္လို႔ သတ္မွတ္လုိက္တာနဲ႔ အဲ့ဒီေနရာမွာရွိတဲ့ သတၱဳတူးတာ၊ တံတားေဆာက္တာ ဘာမွလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတာေတြက ဘာရွိရွိ ရွိတာအကုန္တူးတယ္။ အမည္ပဲရွိတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း သစ္ေတာပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာဧရိယာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License