ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း၏ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ သိရသည္။ e-Ticket စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ စနစ္အတြက္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ နက္ဝပ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဘဏ္အေကာင့္စနစ္နဲ႕ ခ်ိတ္လုိ႔မရေသးလုိ႔ မေျပာင္းရေသးတာ။ ဘဏ္မွာဗီဇာကတ္၊ ခရက္ဒစ္ကတ္ေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ဘဏ္ေတြ လုပ္ႏိုင္ၿပီဆုိရင္ အီးတိကက္ေရာင္းလုိ႔ရၿပီ” ဟု ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ေငြေခ်သည့္ စနစ္မရရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈအား ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း လက္မွတ္အေရာင္း ဌာနမ်ားတြင္ သာဝယ္ယူႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ အီးတိကက္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပင္ပ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမ်ားတြင္ပါ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း၏ လက္မွတ္ခမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္အလိုက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ကာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ့္ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက္ ဝင္ေငြရွာေဖြသံုးစြဲရမည္ဟု သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း အေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ဝင္ေငြ ရွာႏုိင္ေသာေလေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္သြားရန္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားသည္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမ်ားႏွင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ် ၾကၿပီး ေရာင္းခ်ရသည့္ ပမာဏအလုိက္ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝေပးေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနျဖင့္သာ ေရာင္း ခ်ၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License