မန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္းမွ တဆင့္ဧည့္လမ္းညႊန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ျပန္လည္ လွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ေသာ အထူးသီးသန္႔မြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃) ျဖင့္ သင္တန္းသား (၁၂၀) ဦး ကို
ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ျ
ပန္လည္ရရိွရန္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ယခု ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား
အသင္းမွ တဆင့္ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို အထူးသီးသန္႔မြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄) ကို အျမန္ဆံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာသို႔ ထပ္မံ၍လွ်ာက္ထားေပးသြားပါမည္။ သို႔ပါ၍ ပယ္ဖ်က္ခံရေသာ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္
ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျ
ဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္းမွ တဆင့္  အျမန္ဆံုးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

မန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း MYANMAR TOURIST GUIDES ASSOCIATION ( MTGA )

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License