အာဆီယံအေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၏ သဘာဝ အလွတရားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံဆလံုတုိ႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ား ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကို အေျခခံကာ အနာဂတ္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါကၽြန္းသည္ တုိင္းရင္းသားဆလံုမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၎တုိ႔၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သျဖင့္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္မႈ အေကာင္းဆုံး သဘာဝဓေလ့စရိုက္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သည္ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီး ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာစတုရန္းမုိင္ ၇၉ ဒသမ ၀၉ က်ယ္ဝန္းသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ‘အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအေမြအႏွစ္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းဥယ်ာဥ္သည္ လန္ပိကၽြန္းႀကီး၊ အခ်ိဳ႕ကၽြန္းငယ္မ်ား အပါအဝင္ ၿမိတ္ကၽြန္းစု ေဒသအထိ က်ယ္ျပန္႔သည္။ လန္ပိကၽြန္းသည္ ၄၈ ကီလုိမီတာရွည္ၿပီး အက်ယ္ဆံုးမွာ ၆ ကီလုိမီတာရိွသည္။ ကၽြန္းအေနအထားသည္ ေတာင္ကုန္းထူထပ္ၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ မီတာ ၂၇၀၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသည္ မီတာ ၅၀၀ အျမင့္၌ တည္ရွိသည္။ ကမ္းရုိးတန္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ထူထပ္လ်က္ရွိၿပီး သဲေသာင္ကမ္းေျခမ်ား၊ ပင္လယ္ေအာ္မ်ားႏွင့္ ေရလက္ၾကားမ်ားလည္း ရွိသည္။ ယင္းအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သည္ လိုဏ္ဂူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပားရွိျခင္း၊ ကၽြန္းငယ္မ်ား ဝိုင္းရံကာ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဝင့္ၾကြားထည္ဝါလ်က္ ရွိသည္။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ေရမုိင္ ၆၀၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕မွ ေရမိုင္ ၄၀၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ေရမုိင္ ၉၀ ကြာေဝးေသာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ တည္ရွိၿပီး တနသၤာရိကမ္းရုိးတန္းႏွင့္ ၁၂ မုိင္ကြာေဝးကာ ေရေၾကာင္းလမ္းတစ္ခုသာ ရွိသည္။ လန္ပိကၽြန္းသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ အရြယ္ခန္႔ရွိၿပီး အလြန္ရွားပါးၿပီး အဖုိးတန္သည့္ေဒသမ်ိဳး မဟုတ္ေသာ ေျမနိမ့္ေဒသ မုတ္သံု သစ္ေတာ ေပါက္ေရာက္ရာ နယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၌ တြားသြားသတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္ ၂၀၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၂၉၊ လမုပင္မ်ိဳးစိတ္ ၅၀၊ ပင္လယ္ျမက္ေျခာက္မ်ိဳး၊ သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ိဳးစိတ္ ၆၀ တုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဒီေရေတာႏွင့္ အၿမဲစိမ္းေတာ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ လင္းပိုင္၊ ပင္လယ္လိပ္မ်ိဳးမ်ား၊ ပင္လယ္ငွက္မ်ား၊ ပင္လယ္ေရေမွာ္၊ ပင္လယ္ျမက္၊ လမုပင္မ်ား၊ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းသႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားအၾကား ခိုလံႈမ်ိဳးပြားေနေသာ အဏၰဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License