ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့ရွားပါး သတၱဝါမ်ား အဓိက မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မွာ မုဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိေသာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက  ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

''ရွားပါး သတၱဝါေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာႀကံ့သူေတာ္ တို႔လိုေပါ့၊ ဒါေပမဲ့  ေနရာအတိအက် ေျပာဖို႔က မုဆိုးအႏၲရာယ္က အရမ္းႀကီးပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့ရွားပါး သတၱဝါမ်ား အားလံုးမွာ မုဆိုးမ်ား၏ အႏၲရာယ္က အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ ခံေနရၿပီး ေနထိုင္မႈ ဓေလ့မ်ားပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရး စခန္းႀကီး ျဖစ္ေသာ ဟူးေကာင္း ေတာင္ၾကား၌ လည္း မုဆိုးအႏၲရာယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့ရွားပါး စာရင္းဝင္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္မ်ားမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေနထိုင္မႈ ဓေလ့မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္းမွာ ငါးဖမ္းဆီးေသာ မုဆိုးမ်ားက တရားမဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ငါးဖမ္း နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရသယံ ဇာတထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက  သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆင္အေကာင္ ေရက်ဆင္းလာမႈမ်ားမွာလည္း မုဆိုးမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝေဘးမဲ့ေတာေပါင္း မ်ားစြာရွိၿပီး ငွက္အမ်ဳိးေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္ သတၱဝါမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ျမန္မာ့ သဘာဝသားငွက္ တိရစၧာန္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းခံေနရၿပီး တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ ဖမ္းဆီး ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Myawady

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License