မံုရြာခ႐ုိင္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုိဝင္းေတာင္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ ဧက ၆၄၀ ရွိေသာ အင္ၾကင္းေတာင္ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာကို သစ္ေတာဦးစီးဌာန ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက သစ္ေတာသစ္ပင္ မေပ်ာက္ကြယ္ေရးအတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ အင္ၾကင္းေတာင္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ မေပ်ာက္ကြယ္ေစေရးအတြက္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္ျခင္းမ်ား မျပဳရန္ တားျမစ္ထားသလို အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအား စားက်က္ခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ထူးဆြျခင္း (သို႔မဟုတ္) မူလအေနအထားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေစျခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေရစီးေရလာ ပ်က္ေစျခင္း၊ ေရတြင္ အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ အရာမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ သစ္ေတာအတြင္း မီးကူးစက္ျပန္႔ပြားေစႏုိင္ေသာ မီးေမႊးျခင္း၊ မီးသယ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ တိရစာၦန္မ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အမဲလုိက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသကဲ့သုိ႔ မည္သည့္သစ္ပင္ကုိမဆုိ ခုတ္လွဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခား နည္းျဖင့္ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ခ်ိဳးျဖတ္ျခင္း၊ ထစ္မွတ္ျခင္း၊ ထြင္းေဖာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) သင္းသတ္ျခင္းမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအတြင္း တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူ မည္သူမဆုိ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License