အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အခြန္အခမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ ေပးေခ်ျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ ပမာဏ ျမင့္မားေစသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းသံုး က်ပ္ေငြ၏ အသံုး၀င္မႈ အခန္းက႑ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ၀က္ဘ္ဆိုက္၏ ေမ ၃၁ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ 
 “အခုလို ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ေပးရေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရမ္းေကာင္းတာေပါ့။ လုပ္ရကိုင္ရတာ ေတာ္ေတာ္ အဆင္ေျပသြားမယ္” ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏုိင္ငံျခားေငြကို တစ္ဆင့္ျပန္၀ယ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္းျခင္း အခက္အခဲတစ္ခုကို ေျပလည္ေစသည့္အျပင္ အခြန္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြကို တရား၀င္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားအျပင္ ျပင္ပေစ်းကြက္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၀ယ္ယူေနရသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ၀ယ္လိုအား ျမင့္လာသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ တန္ဖိုး တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းသြားျခင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ ေရာက္သည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာေငြႏွင့္ ျပည္လဲရသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ေလ့လာသူတခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။ 
ယင္းသို႔ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဆာင္ရြက္ရာတြင္မန္မာေငြျဖင့္သာ ေကာက္ခံရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အားလံုးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔အားလံုးသုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း သာသာနေရး ၀န္ႀကီးဌာန မပါ၀င္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License