ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၇ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္သည့္ ဝင္ေပါက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္သည့္ ဦးေရမွာ ယခုႏွစ္ဝက္ အတြင္း ယခင္ႏွစ္ ကာလမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ထက္ဝက္ နီးပါးခန္႔ ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ဇြန္အထိ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္သည့္ ဦးေရမွာ ၂၄၂၅၄၅ ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပ ခရီးသြား ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈႏႈန္းမွာ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ၃၄၄၈၃၂ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာသည့္ အတြက္ ယခင္ ႏွစ္ထက္ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပ ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္းမွာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ သိသာ ထင္ရွားစြာ တိုးျမင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျပန္လည္က်ဆင္း သြားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္းမွာ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး စတင္ ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ယခင္ကာလ မ်ားထက္ ပိုမိုစိတ္ဝင္ စားစြာ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ လမ်ားတြင္လည္း ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ အပိုင္းမွာ ယခုထက္ ပိုမိုကာ စံခ်ိန္တင္ ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရး သမားမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား အဝင္မ်ား ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ လာေရာက္ ေလ့လာသည့္ သူမ်ား မ်ားျပားစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အတူ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယခုမွသာ ခရီးသြား လာခြင့္ ပိုမိုပြင့္လင္း လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ႈခင္းမ်ားကို ေလ့လာ လိုသူမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္ လာခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ယခုေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ခရီးသြား ဧည့္သည္ ပိုမိုဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပရန္ ရွိသည့္ ဆီးဂိမ္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္းမွာ ယခု ေျခာက္လထက္ ပိုသြားႏိုင္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈ ႏႈန္းမွာ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လက္ရွိ လိုအပ္ေနသည့္ ဟိုတယ္အခန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားရန္လည္း လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ ထားသည္။

ကံထူး
Source : Myawady

0 Comments:

Post a Comment



Post a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License