ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္း ေသာ ရမ္ဆာဆိုက္ေခၚ ႏုိင္ငံတကာ ေရေပ်ာ္ငွက္ေနရင္းေဒသအျဖစ္ အေရးပါသည့္ ေရတိမ္ေဒသဟု သတ္မွတ္ထားရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးပါေသာ ေရတိမ္ေဒသထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရမ္ဆာ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏို ၀င္ဘာလတြင္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ရမ္ ဆာေရတိမ္ေဒသအျဖစ္ မုိးယြန္းႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာကို သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ရမ္ဆာကြန္ဗင္းရွင္းမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၀ ပါ၀င္ေနပါၿပီ။ ရမ္ဆာဆိုက္ေပါင္း ၁၉၁၂ ခုရွိပါတယ္။ ဟက္တာ ၁၈၆ သန္းကို ထိန္းသိမ္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာေတာ့ မုိးယြန္းႀကီးအင္းတစ္ခုသာ ရွိပါေသးတယ္"ဟု BirdLife International မွ Mr. Simba Chan က ေျပာၾကားသည္။

မုိးယြန္းႀကီးအင္းသည္ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဆာင္းခုိငွက္္မ်ား လာေရာက္က်က္စားခ်ိန္၌ အဓိက ေရာက္ရွိေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ားႏွင့္ဇီ၀မ်ဳိးစုံ မ်ဳိးကြဲ မ်ားစြာကုိေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးယြန္းႀကီးအင္းသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ေရကန္ မ်ား၊ အင္းမ်ား ေရနည္းပါးခန္းေျခာက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ရခ်ိန္၌ စံခ်ိန္တင္ ေရက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ရမ္ဆာဆိုက္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္အတြက္ ေရတိမ္ေဒသတစ္ခုသည္ ဇီ၀ဘူမိ ဆိုင္ရာ အထူးေဒသ၏ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိး ကြဲအား ေထာက္ပံ့ထားရန္ အေရးပါ ေသာ အပင္ဦးေရႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္အား ေထာက္ပံ့ထားျခင္း၊ အပင္ ႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္အား ယင္းတို႔ ဘ၀စက္၀ိုင္း၏ အဆိုး၀ါးဆုံးအေျခ အေနတစ္ခုတြင္ေထာက္ပံ့ထားျခင္း၊ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ဳိးစိတ္တစ္ခု(သို႔မဟုတ္) မ်ဳိးစိတ္ငယ္တစ္ခု၏ ကမၻာေပၚတြင္ ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာအေကာင္ေရ ၏အေကာင္ဦးေရ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနျခင္း၊ အေကာင္ေရ ၂၀၀၀၀(သို႔ မဟုတ္)ထို႔ထက္ပိုေသာေရေပ်ာ္ငွက္ မ်ားကို ေထာက္ပံ့ထားျခင္း၊ ငါးအ စားအစာ၊ ဥေပါက္ရာေဒသ၊ ေပါက္ပြားႀကီးျပင္းရာ ေနရာႏွင့္ ေရတိမ္ေဒသအတြင္း(သို႔မဟုတ္)မွီခိုရာ မည္သည့္ေနရာမဆို ငါးမ်ဳိးမ်ား၏ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအတြက္ အေရးပါေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္း စားသည္ဟု သိရွိရသည္။

Source : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License