ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ႏုိင္ေသာ လိပ္ ၆မ်ဳိး ရွိသည့္အနက္ ၃ မ်ဳိးမွာ မ်ဳိးတုံးမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာေတြ႕ႏိုင္ေသာ လိပ္ ၆ မ်ဳိးမွာ ၾကယ္လိပ္/ ပင့္ကူလိပ္၊ ျမန္မာ့ေဆာက္လိပ္ ရခုိင္ေတာင္လိပ္၊ ျမန္မာ့စင္းေခ်ာလိပ္၊   ေလးကြက္လိပ္ႏွင့္   ျမန္မာတုိက္လိပ္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာ့ေဆာက္လိပ္၊ ေလးကြက္လိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တုိက္လိပ္တုိ႔သည္ မ်ဳိးတုံးမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရကာ က်န္လိပ္မ်ားမွာလည္း မ်ဳိးတုံးရန္ အစုိးရိမ္ရဆုံးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လိပ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ရွားကုန္ပါၿပီ။ လိပ္ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းမွာ ကြက္ၿပီး ရွိေနတာမ်ားေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္သြားတာတုိ႔၊ လူေတြ ဖမ္းစားတာတုိ႔၊ တံငါပိုက္ကြန္မွာ ၿငိတာတုိ႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးတုံးရတာပါ။ လူေတြကလည္း လိပ္မိရင္ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မလႊတ္ဘူး။ စားပစ္လုိက္ၾကတာပဲ။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားေမွာင္ခို ပို႔တာေတြေၾကာင့္လည္း မ်ဳိးတုံးရတာပါ ဟု BANCA အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာရွိေသာ လိပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၾကယ္လိပ္ကို ေရႊစက္ေတာ္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပုဂံေလာကနႏၵာ ဥယ်ာဥ္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ေတာင္လိပ္ကို ရခုိင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့တုိက္လိပ္ကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းထမံသီ အထက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ေဆာက္လိပ္ကို ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ မြန္၊ တနသၤာရီႏွင့္ စစ္ကိုင္းတို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေလးကြက္လိပ္ကို ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ စစ္ ကိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္တုိ႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့စင္းေခ်ာလိပ္ကို ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တြားသြားသတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ ၂၇၂ မ်ဳိးရွိၿပီး ၇ မ်ဳိးမွာ မ်ဳိးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားႏုိင္ေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းခ်စ္ႏုိင္

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License