ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ရွိေသာ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏုိဝင္ဘာလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ပုပၸားေတာင္ေဒသ၌ ေတြ႕ဆံုၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုမႈကို ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားမည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕၏ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားကိုလည္းစိစစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္၊ ၂၅ ရက္မွာ  ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္က ပညာရွင္ေတြနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြက ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာမယ့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနနဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္  ေဆြးေႏြး ၾကမယ္” ဟု ျမန္မာအစိမ္း ေရာင္ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအျဖစ္ ပုပၸားေတာင္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေနေသာ ပိုဇုိလန္ဘိလပ္ေျမ အစားထုိးအမႈန္႔ စက္႐ံုႏွင့္ လက္ဖက္စိုက္ခင္းမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲ အေျခအေနမ်ား၊ သစ္ေတာႏွင့္ေရထြက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ယင္းအဖြဲ႕မွ မုိးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က " အဖြဲ႕ေတြမ်ားတာ၊ နည္းတာ ကိစၥ မရွိပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ထိ ေရာက္ဖို႔ပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရရွည္မွာဒုကၡတြင္း ထဲ ပို႔ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ ဒါကို အားလံုးက ဝိုင္း လုပ္ဖို႔၊ ကာကြယ္ဖို႔ လုိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလအတြင္းက ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ယင္းပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ၅၃ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကြန္ရက္တြင္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားအဖြဲ႕အျပင္ သစ္ေတာပညာရွင္၊ ဆည္ေျမာင္းပညာရွင္၊ မုိးေလဝသပညာရွင္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္၊ ေရပညာရွင္၊ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္၊ ဥပေဒပညာရွင္၊ ဓာတုေဗဒပညာ ရွင္၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲပညာရွင္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာပညာရွင္၊ စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာပညာရွင္ စသျဖင့္ က႑အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ သတၱဳစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ လူ မႈေရး ထိခိုက္မႈ၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ မႈမ်ားအျပင္ အျခား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မင္းခ်စ္ႏုိင္ 

Soruce : Popular Myanmar

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License