ခရီးသြားေလာက၏ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေသာအႏၱရာယ္မွာ ဟိုတယ္ခန္းငွားရမ္းခ ေစ်းၾကီးျမင့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခရီးသြားအသင္းမွ ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္အခန္းငွားခမွာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အဆမတန္ေစ်းၾကီးျမင့္ေနျပီး အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏ 4 Star ဟိုတယ္အခန္းငွားခနွင့္ ျမန္မာနိုင္နိုင္ငံ၏ 2 Star ဟိုတယ္အခန္းခမွာ ကြာျခားမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေပးရေသာ အခေၾကးေငြနွင့္ ရရွိေသာ၀န္ေဆာင္မႈမွာ မမွ်တဟုထင္ျမင္မည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က ေျပာၾကားသည္။ Travel and Tour ကုမဿပဏီမွ ယခုနွစ္ကုန္အထိ စုစုေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ၁၀၀၀ နီးပါးခန့္ အ၀င္ရွိျပီျဖစ္ျပီး E-Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္မႈမွာ ဆယ္ဂဏန္း (၆၀ ေက်ာ္၊ ၇၀နီးပါး)ခန္႔သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုနွစ္ ခရီးသည္မ်ားအနက္ တရုတ္နွင့္ ထိုင္းအ၀င္မ်ားျပီး အေနာက္နိုင္ငံမ်ားမွ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီတို႔ ၀င္ေရာက္မႈပိုမ်ားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထူးျခားသည္မွာ အေရွ႕ဥေရာပမွ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ မရွိသေလာက္ရွားပါးရာမွ ယခုနွစ္တြင္ ပိုလန္၊ရုရွားစသည့္ နိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္လည္ပတ္မႈ ရာခိုင္နႈန္းတက္လာေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန့ထုတ္ News Watch ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License