ႏုိင္ငံတကာသံုး ေငြေပးေခ်ကတ္မ်ားျဖစ္သည့္ VISA, Master အျပင္ CUP ႏွင့္ JCB ကတ္ေလးမ်ဳိးစလံုး ၂၀၁၃ မတ္လတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ VISA ႏွင့္ Master ကတ္မ်ားကို ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ သံုးဘဏ္တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံုး China Union Pay ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသံုး JCB ကတ္မ်ားကို ျမန္မာေပးမန္႔ယူနီယံ အဖြဲ႔ဝင္ဘဏ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အခု VISA နဲ႔ Master ကတ္ေတြ သံုးလို႔ရေနပါၿပီ။ ဒီလကုန္မွာ CUP ကို MPU ကတ္အဖြဲ႔ဝင္ဘဏ္ ၁၇ ခုလံုးမွာ သံုးႏုိင္ပါမယ္။ JCB ကတ္ကေတာ့ မတ္လေလာက္မွာ သံုးႏုိင္ပါမယ္” ဟု ျမန္မာေပးမန္႔ယူနီယံ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ VISA ကတ္မ်ားကို သမဝါယမဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္ႏွင့္ ကေမာၻဇဘဏ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး Master ကတ္မ်ားကို သမဝါယမဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္တို႔တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ MPU ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၇ ဘဏ္တြင္မူ ႏုိင္ငံတကာသံုး ေငြေပးေခ်သံုးကတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ CUP ကတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသံုး ဂ်ပန္ခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ို JCB ကတ္မ်ား အသံုးျပဳကာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ား ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါကတ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာေပးမန္႔ယူနီယံ အဖြဲ႔ဝင္ဘဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၇ ဘဏ္ရွိ ေအတီအမ္စက္မ်ားတြင္ ေငြထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားရွိ POS စနစ္မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာေပးမန္႔ယူနီယံ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ပထမ အဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံတကာသံုး ကတ္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္၊ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားမွ အဆုိပါ ႏုိင္ငံတကာသံုး ကတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ တတိယအဆင့္တြင္ ျမန္မာေပးမန္႔ယူနီယံ ကတ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာေပးမန္႔ယူနီယံကတ္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၇ ဘဏ္မွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္၊ သမဝါယမဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္း ဘဏ္၊ ကေမာၻဇဘဏ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ျမဝတီဘဏ္၊ အင္းဝဘဏ္၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ယူႏုိက္တက္အမရာဘဏ္၊ စည္ပင္သာယာဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ ပါဝင္ၿပီး ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးျမသန္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲမင္းဦးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License