အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕သည္ ဦးခ်ဳိတစ္ခုပါ ႀကံ့မ်ားကို လက္နက္ကုိင္ တိရစၧာန္ ခုိးဖမ္းသူမ်ား၏ လက္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ သဘာဝ ဥယ်ာဥ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဧၿပီ ၈ ရက္က Kaziranga အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္တြင္ ေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး အာသံျပည္နယ္ရွိ ဥယ်ာဥ္တြင္လည္း တိရစၧာန္ ခုိးဖမ္းသူမ်ားကို ကာကြယ္ တားဆီးရန္အတြက္ ပံုမွန္ ၾကားကာလမ်ား၌ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပ်ံသန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၁၈၅ စတုရန္းမုိင္ က်ယ္ဝန္းေသာ သဘာဝဥယ်ာဥ္အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
တိရစၧာန္ ခုိးဖမ္းသူမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႀကံ့ ၂၂ ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ႀကံ့ေကာင္ေရ ၁၂ ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Myawaddi

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License