ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္ ဆိုရွယ္လစ္ (၁) လမ္း ကသစ္ေျမာင္း ေခ်ာင္း႐ိုးေဘး
ကာလီမာ ဘုရားေက်ာင္းဝင္း အတြင္း၌ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မုတၱမေတာင္တန္း မီးဆိုင္းေတာင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသုနႏၵ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေတာ္ဝင္ရဲထြဋ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုမၸဏီမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲထြဋ္လင္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္သက္စိုး၊ ဦးေက်ာ္လင္းဦးတို႔ ဦးေဆာင္ကာ ေရွးေဟာင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး တူးေဖာ္မည့္ ေျမေနရာကို ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္ တုိင္းတာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရင္မႀကီး ရွင္ေစာပု လက္ထက္တြင္ သြန္းလုပ္သည္ဟု ယူဆ ရေသာ အခ်င္း ၁၅ ေပခန္႔၊ ထုတစ္ေတာင္ခန္႔ရွိ ေရွးေဟာင္း ေၾကးေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး တည္ရွိႏိုင္သည့္ ေနရာကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ စတင္စမ္းသပ္ တိုင္းတာ တူးေဖာ္ရာ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ကာလီမာဘုရား ေက်ာင္းေအာက္ အနက္ ေပ ၂ဝ ၌ သတၱဳဟု ယူဆရေသာ ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ စမ္းသပ္ ေတြ႕ရွိသည္။
ေရွးေဟာင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး တူးေဖာ္ရာတြင္ ဦးရဲထြဋ္လင္းႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ မိမိတို႔စရိတ္ျဖင့္ တူးေဖာ္ ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ရရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားထံ တင္ျပ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License