ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဟိုတယ္ စီမံကိန္း အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ယင္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလာေၾကာင္း သိ ရသည္။ ၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္ငန္း အတြက္ က်ပ္ ၂၅၇ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဟိုတယ္ဇုန္ ၁၁ ခုကို ခရီးသြားလာမႈ မ်ားျပားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

Source : Irrawady

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License