ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ ကို ဘေလာ႔ဂါမ်ား အတြက္ RSS version နဲ႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

RSS Feed: http://samerss.myanmarcalendar.com

Blogger.com ရဲ႕ New version သံုးတဲ့လူေတြအတြက္ နမူနာ

1) blogger.com တြင္ Login ၀င္ပါ။

2) “Manage Your Blog” တြင္ Layout ကိုႏွိပ္ပါ။

3) Side bar ဘက္တြင္ “Add Page Element” ကို ႏွိပ္ပါ။

4) Feed တြင္ “Add To Blog” ကို ႏိွပ္ပါ (”Feed”-Add content from an RSS or Atom feed to your blog.)

5) “Feed URL” တြင္ http://kowunnako.itmgmg.com ကို ထည့္သြင္းပါ။ “Continue” ကိုႏွိပ္ပါ။

6) Title ကို သင္ႏွစ္သက္သလိုျပင္လို႔ရပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ “SAVE CHANGES” ကို ႏွိပ္ပါ။
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ျမန္မာျပကၡဒိန္မွ ရက္စြဲမ်ား အလိုအေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲေနပါလိမ့္မည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License