ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္မွ စတင္ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာေၾကးႏႈန္းထားမ်ားကို တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္း ထိုင္းသံရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ျပင္ဆင္လုိက္ေသာ ဗီဇာေၾကး ႏႈန္းထားမ်ားကို ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ားအရ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စ၍ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းသံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ Transit Visa ၃၅ ေဒၚလာ၊ Tourist Visa ေခၚလာ ၄၀၊ Non-Immigrant Visa (Single Entry) ေဒၚလာ ၈၀၊ Non-Immigrant Visa (Multiple Entry ) 1years ေဒၚလာ ၂၀၀၊ Non –Immigrant Visa (Multiple Entry) 3 years ေဒၚလာ ၄၀၀တုိ႔ျဖစ္သည္။ “Transit Visa ဆုိရင္ အရင္က ေဒၚလာ ၃၀၊ အခု ၃၅ ေဒၚလာ၊ Tourist Visa ဆုိရင္ အရင္က ၃၅ ေဒၚလာ အခု ေဒၚလာ ၄၀၊ Non-Immigrant Visa (Single Entry) ဆုိရင္ အရင္က ၆၅ ေဒၚလာ အခု ေဒၚလာ ၈၀ ၊ အနည္းဆံုး ၅ ေဒၚလာ တက္သြားတာေပါ့” ဟု ဗီဇာျပဳလုပ္သူ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တုိကင္အရင္ရယူကာ တုိတင္ရရွိၿပီးေနာက္ ထုိင္းသံရံုးမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အလုိက္ မိမိရရွိထားသည့္ တုိကင္ျဖင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License