ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္ အဆင့္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး ကို စက္တင္ဘာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေ႒းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၄င္းအစည္အေဝးကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္ ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ သင္တန္းကာလ၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရးမ်ားကို အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါလုပ္ငန္းရွင္ကဆိုသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာရပ္ကို တကၠသိုလ္အဆင့္တြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျပန္ အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးေနသည္။

Source : VenusNews

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License