ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ လာေရာက္ လည္ ပတ္သည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ဦးေရ တိုးတက္ မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္ အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္ ႏွင့္ သဘာ၀ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ သဘာ၀ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္း ေရး ကို ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား က အေလး ေပး ဂ႐ုျပဳ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ ခရီးသြား ကုမၸဏီ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ႏုိင္ငံ ျခားသား ခရီးသည္မ်ား သည္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ မ်ား အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း မရွိဘဲ တရားမ ၀င္ ၀င္ ေရာက္ကာ ေတာ႐ုိင္း တိရစၦာန္ ႏွင့္ သဘာ၀ အပင္ နမူနာမ်ား စုေဆာင္း ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာ ေရး ရာ ၀န္ႀကီး ဌာန၊ သစ္ေတာ ဦးစီး ဌာန က ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အသင္းသို႔ အေၾကာင္း ၾကားထား သည္ ဟု ဆိုသည္။
 
“ဘယ္လို ကိစၥမ်ဳိး ဆုိတာ မသိ ရ ေပမယ့္ သတိေပးတဲ့ အေနနဲ႔ အ ေၾကာင္းၾကား လာတာပါ။ tourism responsibilities အရ အပင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သတၱ၀ါ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိန္းသိမ္း သင့္ ပါတယ္။ ခရီးသြား မ်ားလာရင္ ပိုၿပီး ထိန္းသိမ္း သင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေရ ရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ဖို႔ အေထာက္ အကူ ျပဳမွာ ပါ။ ျပည္တြင္း က ခရီးသြား ေတြမွာ လည္း ဒီလိုမ်ဳိး သဘာ၀ သယံ ဇာတ ေတြကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ရ မယ္ ဆိုတဲ့ အသိ ရွိသင့္ ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္း အတြင္း ေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္း ေအာင္က ေျပာသည္။

သစ္ေတာ ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊    သစ္ေတာ ဦးစီး ဌာနသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ဇီ၀ မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန ္အတြက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာ႐ုိင္း တိရစၦာန္ ႏွင့္ သဘာ၀ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ သဘာ၀ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္း ေရး ဥပေဒ ကို ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္း ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒ အရ သဘာ၀ နယ္ေျမမ်ား အတြင္း လံုး၀ တားျမစ္ ထားေသာ ေဒသမွအပ သိပၸံ ဆုိင္ရာ သုေတ သနျပဳျခင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အပန္း ေျဖျခင္း တို႔ကို စည္းကမ္း သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳ ေပးလ်က္ ရွိ ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ နယ္ေျမ မ်ားဖြဲ႕ စည္း သတ္မွတ္ျခင္း အျပင္ ျမန္မာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ သဘာ၀ အေျခခံ ခရီးသြား ေနရာ မ်ား တည္ ေထာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License